Fundacja Julka
A - A A+

Statut

STATUT

FUNDACJA JULKA – Pomoc Ofiarom Wypadków

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą FUNDACJA JULKA – Pomoc Ofiarom Wypadków, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Lublinie i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6. kwietnia 1984r. (tekst jednolity z 1991r. – Dz.U. Nr 46 poz.203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 2
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§3
Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Rejestru Fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4
1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Łucka.
2. Czas trwania fundacji jest nieokreślony.

§ 5
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a także poza jej granicami.

§ 6
Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem FUNDACJA JULKA – Pomoc Ofiarom Wypadków. Fundacja może używać pieczęci w tłumaczeniu angielskim. Fundacja może używać nazwy skróconej FUNDACJA JULKA.

 

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 7
Celem Fundacji jest:
1. Niesienie wszechstronnej pomocy ofiarom wypadków, w tym również komunikacyjnych oraz wszystkim znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
2. Prowadzenie i promowanie działalności profilaktycznej w zakresie ochrony zdrowia oraz prowadzenia i wspierania inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, charytatywnym i wypoczynkowym.

§ 8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
Działalność nieodpłatna:

94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym:
a/ działalność charytatywna, m. in. finansowanie zakupu leków, rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego itp.
b/ ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka wypadkowa, w tym również organizowanie turnusów wypoczynkowych dla dzieci z programem promocji i ochrony zdrowia, organizowanie spotkań w szkołach itp.
c/ wszechstronne docieranie do jak najszerszego gremium z wiedzą na temat udzielania ofiarom wypadków pierwszej pomocy,
d/ pomoc prawna osobom, które uległy wypadkom,
e/ działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
f/ krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym również dla dzieci z ubogich rodzin oraz niepełnosprawnych oraz poszkodowanych w wypadkach,
g/ pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, w tym:
a/ działalność wydawnicza w zakresie realizacji celów statutowych.

§ 9
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, organami samorządowymi, sektorem biznesu, związkami zawodowymi w zakresie objętym celem Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym.
2. Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.
3. Fundacja jest organizacją pozarządową działającą na zasadzie „non profit”.

 

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 10
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski o łącznej kwocie 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych), ustalony w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12
1. Dochody Fundacji pochodzą szczególności z:
1) darowizn i zapisów;
2) subwencji i dotacji;
3) dochodów ze zbiórek, loterii i imprez publicznych;
4) dochodów z majątku;
5) odsetek od lokat kapitałowych i dochodów z innych inwestycji finansowych, w tym akcji, udziałów itp.
6) innych przysporzeń majątkowych.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona na działalność statutową.
3. Zabrania się:
a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników fundacji oraz osobom z którymi członkowie organów fundacji lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b/ przekazywania majątku fundacji na rzecz członków organów fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c/wykorzystywania majątku fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu fundacji,
d/ zakupu towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 13
1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji (może być powołana),
2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

Rada Fundacji

§ 14
Rada Fundacji jest organem stanowiącym, opiniującym oraz sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji.

§ 15
1. Rada Fundacji składa się z 2 do 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
2. Członkowie Rady Fundacji:
a/ nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b/ nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 16
1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu – zawiadamiając o terminie, miejscu i proponowanym porządku w każdy dostępny sposób – w terminie co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków z wyjątkiem ust. 4.
4. Zmiana Statutu przyjmowana jest w drodze jednomyślnej uchwały, przy w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
5. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczony przez niego inny członek Zarządu.

§ 17
Do zadań Rady Fundacji należy:
1) sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji;
2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji;
3) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji;
4) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji;

§ 18
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1) żądania od przedstawienia przez Zarząd Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 19
1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób: Prezesa i ewentualnie Wiceprezesów Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
2. Fundator może wchodzić w skład Zarządu o ile nie pełni funkcji w Radzie Fundacji.
3. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
1) złożenia rezygnacji;
2) nienależytego wykonywania funkcji;
3) naruszenia postanowień statutu;
4) innych przyczyn, które uniemożliwiają wykonywanie funkcji.
4. Członkami organu zarządzającego mogą być osoby, jeżeli nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20
1. Do Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz, a w szczególności:
1) opracowywanie rocznych planów działania (budżetu);
2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
3) powoływanie Dyrektora Biura Fundacji;
4) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Fundacji zgodnie w wymogami przepisów dotyczących zasad wynagradzania pracowników organizacji pożytku publicznego;
2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub innym stosunku cywilno-prawnym. Z tytułu tych umów mogą pobierać wynagrodzenie. Umowy z członkami Zarządu zawiera i rozwiązuje Fundator lub Przewodniczący Rady Fundacji, a z innymi zatrudnionymi pracownikami Fundacji Prezes Zarządu , Wiceprezes Zarządu lub Dyrektor Biura.
3.Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji uzasadniony zwrot kosztów.

§ 21
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 22
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jedna osoba: Prezes lub Wiceprezes.

 

Rozdział V
Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 24
Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji w co najmniej 2/3 składu Rady Fundacji.

§ 25
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji zostają przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz dowolnych organizacji pozarządowych działających na zasadzie „non profit” działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 26
W uzasadnionych przypadkach zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Zmian tych w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 27
W przypadku niemożności wykonywania przez Fundatora swojej funkcji, kompetencje zakresie powoływania i odwoływania członków organów – będą należały do Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 28
Jeżeli Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, Rada Fundacji może nie być powołana, wówczas obowiązki i prawa przynależne Radzie Fundacji przejmuje Zarząd.

§ 29
Statut wchodzi w życie z dniem z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Lublin, dnia 25.09.2012r.

 

 

dnia 07.011.2012r. poprawiono §1 i §6

[ ← ] [ ↑ ]